Odbiór odpadów

Kilka słów o obowiązujących przepisach


Gospodarka odpadami w Polsce jest regulowana na mocy Ustawy o Odpadach z dnia 14 grudnia 2012 roku wraz z kolejnymi jej nowelizacjami. Przez ostatnie lata byliśmy świadkami dość intensywnej transformacji obowiązujących przepisów odpadowych, które wprowadziły szereg zmian i nowych obowiązków. Dotyczy to zarówno podmiotów działających w obrocie gospodarczym jak również w odniesieniu do przysłowiowego „Kowalskiego”.

Podczas wykonywania prac ziemnych oraz rozbiórkowych nieuniknione jest generowanie odpadów. Są to w szczególności odpady w postaci gruzu, betonu, kamieni, a także wszelkiego rodzaju gleby (piaszczyste oraz gliniaste). W świetle obowiązujących przepisów ustawy o odpadach, a przede wszystkim na mocy rozporządzenia z 2 stycznia 2024 roku (Dz. U. z 2020r poz. 10) wszelkiego rodzaju masy ziemne powstające podczas prac ziemnych - nakazuje się traktować jako odpad.
Wyłączenie tej zasady reguluje art. 2 pkt. 3 ustawy o odpadach, który mówi: „niezanieczyszczona gleba i inne materiały występujące w stanie naturalnym, wydobyte w trakcie robót budowlanych, nie zalicza się do odpadów pod warunkiem, że materiał ten zostanie wykorzystany do celów budowlanych w stanie naturalnym na terenie, na którym został wydobyty”

Oznacza to, że wygenerowane na naszym terenie materiały (ziemia, gleba, glina, gruz i in.) po przekroczeniu granicy naszej nieruchomości – zmieniają swoją kategorie i stają się odpadem. Podlegają tym samym utylizacji, a odbiorem tych odpadów mogą zajmować się tylko i wyłącznie podmioty posiadające odpowiednie pozwolenia.

Ustawodawca dopuszcza także odstępstwo od wymogu posiadania w/w pozwolenia. Wyjątek stanowi tutaj sytuacja, w której osoba fizyczna lub jednostka niebędąca przedsiębiorcą może na potrzeby własne przyjąć odpad (w postaci np. masy ziemnej czy też gruzu) w celu podniesienia terenu lub jego utwardzenia. Należy pamiętać w tym miejscu o obowiązujących limitach które wynoszą 200kg/m2 (Dz. U. 2016 poz. 93).

W każdym innym przypadku narażamy się na konsekwencję prawne oraz finansowe w związku z przetwarzaniem oraz magazynowaniem odpadów bez wymaganego zezwolenia i jesteśmy traktowani jako nielegalne wysypisko odpadów.


Nasza oferta

Jeżeli jesteś przedsiębiorcą, osobą fizyczną lub innego rodzaju jednostką, która nie jest w stanie zagospodarować odpadów (masy ziemne, beton, gruz itp) zgodnie z przepisami ustawy o odpadach - zapraszamy do kontaktu.

Chętnie podpowiemy lub wykonamy dla Ciebie usługę polegająca na odebraniu takich odpadów. Cały proces potwierdzimy Kartą Przekazania Odpadu (KPO).

Posiadamy odpowiednie pozwolenie, które umożliwia nam wykonywanie transportu takich odpadów oraz ich przetwarzanie. Wszystko oczywiście zgodnie z obowiązującymi przepisami odpadowymi oraz wytycznym BDO.


Skontaktuj się z nami

PHU Gosia

Parczew 84
63-405 Sieroszewice

Kontakt